HENKILÖSTÖ

Otavan tärkein menestystekijä on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Otavan henkilöstön määrä vuonna 2023 oli noin

869

henkilöä

 

 

Työntekijöistä naisia on

76

%

Työntekijöistä miehiä on

24

%

Henkilöstön vaihtuvuus  vuonna 2023

21.6

%

 

Työkykyjohtamisen koulutus tarjosi työkaluja arjen työhön

Otavan merkittävin menestystekijä on sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Otavassa huolehditaan työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä luodaan puitteet kannustavalle työympäristölle ja yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiselle. 

Markkinan haasteet ja niiden vaikutus liiketoimintaan värittivät osaltaan myös vuotta 2023. Osassa yhtiöitä jouduttiin tekemään välttämättömiä sopeutustoimia, jotta pohja yhteiselle onnistumiselle tulevaisuudessa olisi kunnossa. Ilman osaavaa, sitoutunutta ja muutoskyvykästä henkilöstöä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Vuosi 2023 konkretisoi myös koronapandemian vauhdittaman, pysyvän muutoksen työn tekemisessä. Monipaikkatyö oli jo vakiintunut osaksi otavalaisten päivittäistä työtekoa, ja tarve toimitilojen tiivistämiselle oli ilmeinen. Uudenmaankadun toimitilat palvelevat jatkossa suurinta osaa Otavan työntekijöistä, kun Triplan toimitiloista päätettiin luopua.

Opintopoluilla käsiteltiin työkykyjohtamisen teemoja, mielen hyvinvointia tukevaa johtamista ja työkyvyttömyyden vaikutuksia liiketoimintaan.

Henkilöstön oppimisen ja kehittymisen edistäminen on Otavalle tärkeää. Työntekijöiden kilpailukyvystä ja työmarkkina-arvosta huolehditaan tarjoamalla oppimismahdollisuuksia ja kannustamalla oman osaamisen kehittämiseen. Arjessa oppiminen ja yhteistyö kollegoiden sekä kumppaneiden kanssa ovat siinä keskeistä. Yksilölliset osaamisen kehittämisen askeleet suunnitellaan kunkin työntekijän tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Kehittymistä tuetaan ja seurataan säännöllisillä keskusteluilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden myös työn merkityksellisyyden vahvistamiseen.

Vuonna 2023 kaikissa Otavan yhtiöissä aloitettiin esihenkilöiden työkykyjohtamisen opintopolut, joiden tavoitteena oli vahvistaa työkykyjohtamisen osaamista ja tarjota työkaluja työkyvyn johtamiseen arjessa sekä työn muutoksessa.

Opintopolut koostuivat niin yhteisistä valmennushetkistä kuin itsenäisistä tai pienryhmissä toteutettavista välitehtävistä. Opintopoluilla käsiteltiin työkykyjohtamisen teemoja, mielen hyvinvointia tukevaa johtamista ja työkyvyttömyyden vaikutuksia liiketoimintaan.

Otavamedian henkilöstölle järjestettiin keväällä kolmen kerran strategiatyöpajakokonaisuus. Osana kokonaisuutta tutustuttiin myös Otavan eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka henkilöstön rakentamien case-esimerkkien pohjalta syvennettiin Otavamedian eettisiksi ohjeiksi verkkokurssin muodossa. Digioppimisen polulla otavamedialaiset syventyivät tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen työssä koulutuksissa sekä asiantuntijoiden johdolla.

Kustannusyhtiö Otavassa, Otava Oy:ssä ja Suomalaisessa Kirjakaupassa toteutettiin oman työn kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen tähtäävä mentorointiohjelma myös vuonna 2023.

Otavassa mitataan henkilöstökokemusta 2–4 kertaa vuodessa.

Tulokset puretaan työryhmätasolla, ja kehittämistoimenpiteet johdetaan tulosten sekä saadun palautteen pohjalta.

Vuonna 2023 tehtyjen mittausten perustella työelämän laatua mittaava QWL-indeksi oli Otava-konsernissa keväällä 74,8 ja syksyllä 77,4 prosenttia.