HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

”Lukemisen edistäminen on Otavan ydin.”

Otavan tehtävänä on yli 130 vuoden ajan ollut sivistyksen ja suomalaisen kulttuurin rakentaminen. Otavan historian alkuaikoina Suomella oli vahva tarve profiloitua irti Venäjästä itsenäiseksi kansakunnaksi, jolla on oma kieli ja kulttuuri.

Otavalla oli oma roolinsa tässä. Suomalaisista tulikin lukijakansaa, ja kirjallisuuden tuntemusta on arvostettu.

Nyt ympyrä on sulkeutunut: vuonna 2023 Suomesta tuli Naton jäsen. Olemme yksiselitteisesti osa länsimaita ja länsimaisen kulttuurin piirissä. Tässä uudessakin ajassa pieni kansakunta tarvitsee vahvan oman kulttuurin.

Lasten lukemisen edistäminen on yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa oppimistuloksiin.

HENRIK EHRNROOTH


Suomalaisten lukuharrastus on vähentynyt ja erityisesti lasten lukuinto on laantunut. Silti maassamme nostetaan kirjojen arvonlisäveroa. Esimerkiksi Norjassa kirjoista ei makseta lainkaan arvonlisäveroa ja Ruotsissa suojellaan omaa kieltä ja kulttuuria niin, että kirjoja verotetaan yleistä arvonlisäverokantaa huomattavasti alhaisemmalla veroprosentilla.

Vuoden 2023 aikana yhteiskunnalliseen keskusteluun nousivat Suomen laskeneet PISA-oppimistulokset. Pudotus on ollut nopeaa ja erityisen paljon pudotusta on koululaisten lukutaidossa. Tieto on hälyttävä: jos oppilas ei opi kunnolla lukemaan, hän ei pysty myöskään opiskelemaan muita aineita. Lasten lukemisen edistäminen onkin yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa oppimistuloksiin.

Suomen erityisvahvuus on ollut korkeasti koulutetut opettajat. Opettajankoulutus on edelleen laadukasta, mutta tutkimusten mukaan opettajien autonomiaa on rajattu liikaa ja heidän roolinsa opetuksessa on liian pieni.


Olemme Otavassa olleet huolissamme lasten lukuinnon vähentymisestä. Olemme tarttuneet ongelmaan jo ennen korona-aikaa ja olemme toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä lasten lukuharrastuksen lisäämiseksi.

232.8

Meur

Otava-konsernin liikevaihto vuonna 2023

Otavan mission mukaisesti työskentelemme sen puolesta, että suomalaiset ovat jatkossakin lukijakansaa, että luemme suomenkielisiä lehtiä ja kirjoja ja opiskelemme suomen kielellä.

Tämä tehtävä ei koskaan ole ollut niin ajankohtainen kuin nyt.


Kuten Alvar Renqvist lausui yli sata vuotta sitten: ”Tietoisuus siitä, että vaikka yhtiömme onkin tavallinen osakeyhtiö, jonka toiminnan täytyy olla järjestetty niin, että se tuottaa voittoa, jotta jatkuva toiminta kävisi mahdolliseksi, on se samalla ylevien tarkoitusperien palveluksessa, joiden menestyminen on mitä likeisimmässä yhteydessä kansamme menestymisen kanssa kokonaisuudessaan. Tämä tietoisuus on elähyttänyt kaikkia tekemään parastansa yhteisen asian hyväksi.”


Kiitän koko henkilökuntaa työstä yhteisen asian hyväksi!

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Perheyrityksenä tulevaisuutemme on vakaa ja menestyksemme omissa käsissämme.”

Otava menestyi vuonna 2023 taloudellisesti erittäin hyvin ja ennusteita paremmin. Vuodesta ei odotettu helppoa, sillä sekä markkinatilanne että toimintaympäristömme olivat haasteellisia. Suomen talous oli taantumassa. Lisäksi korkojen nousu, inflaatio sekä kuluttajien epävarmuus ja käyttäytymisen muutokset tekivät taloudellisesta tilanteesta vaikeasti ennustettavan.

Perheyrityksenä Otavan tulevaisuus on kuitenkin vakaa ja menestyksemme omissa käsissämme.

Hyvä tulos syntyi kaikissa liiketoiminnoissa hyvin tehdystä työstä, josta haluan kiittää koko Otava-konsernin henkilökuntaa. Yleisessä kirjallisuudessa tulos oli hyvä. Otava Oppimisen palveluissa on investoitu vahvasti digitaalisuuteen, erinomaisin tuloksin. Suomalaisen Kirjakaupan suurin myyntisesonki, joulu, sujui kohtuullisen hyvin ja yhtiön tulosparannus oli merkittävä. Otavamediassa saatiin aikaan hyvä tulos, ja mediamyynti menestyi muuta markkinaa paremmin. Kirjapainon tuloksessa näkyi painettujen oppimateriaalien määrän pieneneminen. Jotta menestymme myös jatkossa, on kaikkien liiketoimintojen toiminnan oltava tuloksellista.

Vuosien 2022 ja 2023 vaihteessa Otava investoi osuuteen lukuaikapalveluita tarjoavasta Storytelistä. Joulu-tammikuussa 2023–2024 tehdyillä kaupoilla Otava hankki noin 10 prosentin osuuden Enento Oyj:stä. Enenton pääliiketoimintana on luottotietopalveluiden tarjoaminen pohjoismaisilla markkinoilla. Alma Median osakkeista tehtiin kesällä pakollinen julkinen ostotarjous, ja Otavan omistusosuus kohosi 31,18 prosenttiin.

17.1

Meur

Otava-konsernin operatiivinen liikevoitto 2023

Tekoäly murtautui vuonna 2023 toden teolla ihmisten tietoisuuteen. Otavan eri liiketoiminnoissa on tehty kokeiluja tekoälyn hyödyntämisestä sekä tarjottu henkilöstölle koulutusta sen käyttöön. Tulemme hyödyntämään uusia teknologioita entistä enemmän ja hankimme lisää digitaalista osaamista. Tekoälyn tuomia mahdollisuuksia täytyy tarkastella avoimin mielin ja myös punnittava sen hyötyjä esimerkiksi prosessien sujuvoittamisessa. Vaikka tekoäly on jo kirjoittanut kirjoja, on epätodennäköinen vaihtoehto, että se alkaisi tehdä sisältöjä.

Syksyllä tehtiin päätös Otavamedian muutosta Uudenmaankadun historiallisiin tiloihin. Päätös otettiin vastaan innolla. Yhteiset tilat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen. Yhteistyö eri toimintojen välillä tulee varmasti syvenemään.

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja